Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

bee drawing

Odpłatność

 1. Za świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność.
 2. Na odpłatność, dla dzieci korzystających z przedszkola składają się:
  • koszty za świadczenia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę (z wyjątkiem rocznika 2017).
  • Sopocka Karta Rodziny 3+ uprawnia do: opłaty 50% za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową.
  • stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie – 11 zł
 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie dla dzieci w wieku 6 lat.
 2. Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe opłacane przez Gminę Sopot: język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia
 3. Przedszkole zastrzega sobie prawo dokonania zmiany wysokości stawki żywieniowej. O powyższej zmianie usługobiorcy zostaną powiadomieni przez dyrektora przedszkola w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń, w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą. Zmiany stawki żywieniowej dokonuje się w formie aneksu do umowy.
 4. Odpłatność za usługi przedszkola płatna jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
 5. Płatność należy regulować w kasie przedszkola lub za pośrednictwem konta bankowego, którego numer znajduje się w systemie iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/
 

Opłaty

Płatności należy dokonywać do dnia15 każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na konto.

Na stronie internetowej systemu iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/ znajdują się aktualne informacje na temat wysokości opłat.