Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

bee drawing

Zapisy

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SOPOT NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ); art.131 ust 4,6-8, art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59); w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60); Uchwała nr XIII/236/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 stycznia 2020r.

§ 1

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

 1. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego, od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Sopot (dalej zwanego przedszkolem) decyduje dyrektor po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku uzyskania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego równorzędnych wyników przez kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy lub w przypadku dysponowania przez dane publiczne przedszkole wolnymi miejscami, prowadzi się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w poprzednim roku szkolnym składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (Załącznik nr 1). Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli.

  § 2

 5. W przypadku większej ilości kandydatów z obszaru Gminy Sopot, niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
  1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. Na potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 6, do wniosku dołącza się odpowiednio:
  1. oświadczenie zamieszkania na obszarze Gminy Sopot;
  2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ,orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania.

  § 3

 8. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 8, brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej:
  1. kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola – 10 pkt;
  2. kandydaci, których oboje rodzice bądź prawni opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 pkt;
  3. kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają/-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 10 pkt;
  4. odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km – 7 pkt;
  5. dziecko posiadające na dzień rekrutacji obowiązkowe szczepienia ochronne określone w Programie Szczepień Ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 6 pkt;
  6. kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich – 5 pkt.
 9. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 9, jest odpowiednio:
  1. potwierdzenie dyrektora o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola;
  2. oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowę o pracę lub o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej, lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON;
  3. oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Skarbowym w Sopocie zeznania podatkowego od dochodów osobistych za rok ubiegły;
  4. oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w odległości nie przekraczającej 3 km od publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek;
  5. oświadczenie o posiadaniu obowiązkowych szczepień ochronnych lub oświadczenie o ich długotrwałym odroczeniu ze względów medycznych. Komisja rekrutacyjna posiada możliwość weryfikacji faktu odbycia szczepień poprzez wgląd w kopie karty uodpornienia lub w książeczkę zdrowia.
  6. oświadczenie o odbywaniu stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich.

   § 4

 10. Do publicznego  przedszkola prowadzonego przez miasto Sopot mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 2, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 11. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy ubiegających się o przyjęcie do przedszkola brane są pod uwagę kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej § 2 i § 3.
 12. Zasady i kryteria określone w § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na ich niepełnosprawność.

  § 5

 13. Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Sopocie na rok szkolny 2022/23 odbędzie się                                                                     w terminie od 1 marca 2022r. do 31 marca 2022 r., godz.15.00
 14. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.
 15. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 16. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  12 kwietnia 2022r. godz. 12.00
 17.  Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane poprzez wywieszenie w przedszkolu.
 18. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:  25 kwietnia 2022r. godz. 12.00
 19. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 20. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
 21. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.
 22. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Zarządzenie nr 1312 _2022 dnia 28.01.2022 w spr ustalenia term. przeprowadzenia post. rekrutacyjnego

 

Opłaty

Płatności należy dokonywać do dnia15 każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na konto.

Na stronie internetowej systemu iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/ znajdują się aktualne informacje na temat wysokości opłat.