O przedszkolu

O przedszkolu

o przedszkolu

Wizja przedszkola

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci włączane będą w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków.

W procesie wychowania i nauczania uwzględnione zostaną indywidualne potrzeby i predyspozycje zarówno dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych zgodnie z wymogami współczesnego świata.

Dla wszystkich podopiecznych zostaną zorganizowane identyczne sytuacje wychowawcze.
Dzieci będą miały okazję nauczenia się tolerancji, empatii i dojrzałości społecznej.

Normy postępowania jak, wartość-dobro, prawda, uczciwość, prawość i odpowiedzialność będą zasadami i wartościami przestrzeganymi nie ze względu na dorosłych, ale dla nich samych.

Rodzicom naszych wychowanków zapewnimy wsparcie w wypełnianiu ich roli wychowawczej.

Będą otrzymywali systematyczne oraz szczegółowe informacje o sukcesach i problemach swoich dzieci, a nauczyciele będą uwzględniać ich sugestie i prośby.

Rozwój przedszkola przebiegać będzie systematycznie i harmonijnie. Będzie efektem pracy całego zespołu.

Cel główny:

  • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
  • Cele szczegółowe:
  • Popularyzowanie prostych i atrakcyjnych metod pracy, dającej dzieciom radość tworzenia i efektywność działań twórczych,
  • Pielęgnowanie u dzieci postawy zorientowanej na przestrzeganiu podstawowych wartości oraz reguł obowiązujących w przedszkolu i poza nim,
  • Stwarzanie atmosfery sprzyjającej doskonaleniu spójnych oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola,
  • Angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji,
  • Promowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym.

Misja przedszkola:

Realizacja zadań związanych z wszechstronnym rozwojem dziecka w poszanowaniu jego godności oraz przygotowanie go do dalszego kształcenia.

Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Opłaty

Płatności należy dokonywać do dnia15 każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na konto.

Na stronie internetowej systemu iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/ znajdują się aktualne informacje na temat wysokości opłat.